Skip to main content

Puhan, Ivo, profesor prava, ustavni sudac (Pakrac, Hrvatska 28.III.1916  – Skopje 1999). 

Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Nakon završene gimnazije studirao je 1938. godine na Bogoslovnom fakultetu.

U Beogradu je nastavio studij na Pravnom fakultetu, gdje je doktorirao, a 1. travnja 1952. izabran je za docenta na Pravnom i Ekonomskom fakultetu u Skoplju, a 1957. za izvanrednog profesora. Status redovitog profesora na Pravnom fakultetu u Skoplju stekao je 1962. Od 1954. bio je prodekan Pravnog fakulteta, a 1957. i 1975. dekan.

Za prorektora Sveučilišta St. Ćirila i Metoda izabran je 1958. godine. Drugi put je izabran 1960. godine i na dužnosti je ostao do siječnja 1964. godine.

Bio je jugoslavenski delegat pri Haškim konvencijama o međunarodnom privatnom pravu 1960., 1964. i 1968., a 1972. bio je voditelj izaslanstva. Bio je član Jugoslavenske vojne arbitraže, član Jugoslavenske vanjskotrgovinske arbitraže, član Arbitražnog suda Vanjskotrgovinske komore u Parizu (Republika Francuska) i predsjednik Arbitraže pri Gospodarskoj komori.

Od 1963. do 1971. bio je sudac Ustavnog suda Makedonije.


“ПОЕТ СЕ РАЃА, ОРАТОР СЕ СТАНУВА: Д-р ИВО ПУХАН, брилијантниот професор со ораторство на стар Римјанин.” Академик, 9 Dec. 2014, akademik.mk/poet-se-raga-orator-se-stanuva-d-r-ivo-puhan-brilijantniot-profesor-so-oratorstvo-na-star-rimjanin-4.