Skip to main content

Belija, Božidar (Rijka, Hrvatska, 20. XI 1904 – Zagreb 1981) – redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Skoplju.

Godine 1948 dolazi s Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu (Zavod za galensku farmaciju) i formira Zavod za kemiju i biokemiju na novoosnovanom Medicinskom fakultetu.

Bio je predstojnik Zavoda (1948.-1960.), a do 1954. god vodio je i nastavu biokemije na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu i na PMF-u.