Skip to main content

Legradić, Rudolf, pravnik (Sarajevo, 4. IV. 1901 – Beograd,hrvatski 11. III. 1989). Pravni studij s doktoratom završio u Beču 1926. Radio u pravosuđu (1927–42. i 1944–53) i državnoj upravi (1953–54). Profesor na Pravnome fakultetu u Skoplju (1954–57), Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1957–61), Beogradu (1961–74) i Osijeku (1961–74). Objavio djela s područja građanskoga prava, pravne teorije, sociologije prava i povijesti ekonomske teorije. Glavna djela: Teorija stvarnog prava i stvarno pravo FNRJ (1957), Moral i pravo (1958), Nauka privrednog prava (I–II, 1965–66), Sociologija prava (1965), Socioteorija (1971), Historija ekonomske teorije (1971), Teorija dijalektičke analize i sinteze (1974), Dijalektička teorija i praksa društva (suautor, 1977).


Legradić, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.