Skip to main content

Križan, Zdenko, hrvatski liječnik (Prag, 13. II. 1915 – Rijeka, 26. VII. 2005).

Završio 1940. Medicinski fakultet u Zagrebu, gdje je isprva radio kao asistent, a poslije docent anatomije. Potom je bio sveučilišni profesor, osnivač i predstojnik anatomskih zavoda medicinskih fakulteta u Sarajevu (1944–45), Skoplju (1947–57) i Rijeci (1957–81). Napose se bavio anatomijom kostiju glave, topografijom ošita i antropometrijom. Objavio udžbenik Kompendij anatomije čovjeka (I–III, 1978–86). Bio je predsjednik Udruženja anatoma Jugoslavije.

Fotografija: Medicinski fakultet, Skopje

Leave a Reply