Skip to main content

Vajić, Božidar, hrvatski kemičar (Marija Bistrica, 3. V. 1897 – Rijeka, 13. X. 1984).

Diplomirao kemiju (1922) i doktorirao (1923) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je u tvornici Kemika (1923–25), a zatim u higijenskim službama u Skoplju, Beogradu, Zagrebu, Crikvenici i Sušaku (1925–46). God. 1925. osnovao je prvi kemijski laboratorij u Makedoniji, u kojem se bavio istraživanjem opijuma i mineralnih voda. Od 1946. radio je na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1948. bio redoviti profesor te 1949–50. i 1954–58. dekan Fakulteta, a bavio se analizom i kontrolom namirnica i biokemijom prehrane.


Vajić, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63657>.