Skip to main content

Скици за „Тетекс“, 1950-ти години

Одговорен проектант: Ѓуро Анцел


МАГАЦИН ЗА ГОТОВА РОБА

Детали

Детали на врати

Детали на врати и кровни прозори 

Изгледи

Основа на темели

Пресеци

ПОГОНИ

Мешалница и магацини 

Основа на кров

Целосна основа на предилница и пратечки содржини


Изработените копии од скиците се во сопственост на Јован Божиновски. Истите се остапени на користење на Архивот на Хрвати.